برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

زايلن

دى متيل بنزن، متيل تولوئن، زايلول، زايلن