مقررات كار با پرتو درصنعت

280 بازدید

طبقه بندی نواحی كار با پرتو

آستانه بررسی -  آستانه اقدام

 محل نگهداري چشمه های پرتوزا

معيارها و توصيه های حفاظت در برابر اشعه در صنايع

 معيارها و توصيه های حفاظت در برابر اشعه در پرتونگاری صنعتی

محاسبه فواصل نواحی كار

ضوابط اتاق ثابت

ضوابط اتاق نيمه ثابت

مقررات سايت باز

ضوابط حمل و نقل دوربين های راديوگرافی

اماكن و دفعات مونيتورينگ


ادامه مطلب

دزیمتری پرتو و انواع آن

2305 بازدید

دزیمتر فردی / دزیمتر محیطی / استفاده از دزیمتر های فردی و انگشتی TLD

دزیمتر قلمی / روش ثبت دز دریافتی / فرم ثبت دز ماهانه / فیلم بج  film badge

شماره های روی فیلم 8 رقمی است. چهار رقم اول سمت چپ، معرف شماره اشتراک مرکز،

2رقم بعدی نوبت ارسال فیلم بج و 2 رقم آخر سمت راست شماره پرسنلی پرتوکار است.   

دوزیمتری ترمولومیسانس TLD   / نظریه ساده   TLD  / دزیمتری با فیلم عکاسی

آشکارسازهای سنتیالسیون  / دوزیمتری پرتو توسط کالریمتر

کالریمترها از نظر اندازه گیری به دو نوع هم دما - ایزوترم - و غیر هم دما تقسیم می شوند

ادامه مطلب
OHS

استانداردها و واحدها پرتو گیری در رادیولوژِِی

1001 بازدید

كميت ها و واحد هاي معمول درراديولوژي:

پرتودهي Exposure - دوز جذبي Absorbed Dose   -  دوز معادل  Equivalent Dose

مكاني های پرتو يونساز :   الف ) ناحیه تحت کنترل   ب  )  ناحیه بدون کنترل  

Maximum  Permissible  Dose  M PD

حداكثر دوز مجاز  2rem  /  بار كار هفتگي در مواجهه با پرتو Weekly  work  Load

 فاكتور استفاده   user factor / فرمول محاسبه براي ضخامت سرب

فاكتوراشغال (T) نشان دهنده ميزان اشغال يك ناحيه توسط افراد است.

عوامل موثر برحساسيت پرتوي :

عوامل فیزیکی : Dose – LET – RBE - Fractionation (تقطيع دوز) – Dose Rate

عوامل بيولوژيكي : اكسيژن - recovery (بهبودی) - جنس  – سن   Age - مواد شیمیایی

محاسبه RBE  تأثير نسبی بيولوژيكي - ابتلا به انواع بيماريهاي بدخيم در پرتوگیری

پرتوهاي يونساز وحاملگي - تخمين دوز جنين براساس جدول - آثار پرتوهاي يونساز


ادامه مطلب
OHS

دستورالعمل حفاظت و ایمنی درمقابل پرتو

1214 بازدید

تعاریف : راد (Rad) - دز  R.B.E - رم‌  Rem - پرتوگیري شغلی - اصل ALARA

دز متوسط‌ پرتوگيري‌ سالانه‌ براي‌ تمام‌ بدن‌ - دز جذب‌ شده‌ در تمام‌ بدن‌ در هر هفته‌

مقررات‌ اختصاصي‌  چشمه‌هاي‌ بسته‌ و مولدهاي‌ پرتوهاي‌ يونساز

تقسیم بندی نواحی عملیات : ناحيه ممنوعه - ناحيه كنترل شده - ناحيه آزاد

فرمول محاسبه مناطق عملیات رادیوگرافی / راديو گرافي‌ با اشعه‌ ايكس‌

 حفاظت‌ لامپ‌هاي‌ اشعه‌ ايكس / دستگاه‌هاي‌ پراش‌  (Difraction)  اشعه‌ ايكس‌ 

اثرات بيولوژيكي تشعشع مواد راديواكتيو / روشهاي تقليل مقدار تماس با اشعه

طبقه‌ بندي‌ راديوايزوتوپ‌ها بر حسب‌ ميزان‌ سميّت‌ / طبقه‌بندي‌ كارگاه‌ها در مواجه با پرتو

حفاظ گذاري در برابر پرتوهاي بتا  - حفاظ گذاري در مقابل پرتوهاي گاما

حفاظ گذاري در برابر ذرات نوترونی -  نصب تجهیزات اعلام خطر پرتو

تجهیزات مورد استفاده در پرتونگاری :

آشکارسازهای پرتو: دزیمتر قلمی یا فردی دیجیتالی - گایگر جیبی -  TLD

کلیماتور - دوربین پرتونگاری : دوربین XRY    - دوربین گاما


ادامه مطلب
OHS