استاندارد بین المللی مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک

806 بازدید

تحلیل احتمال وقوع و تخمین برآورد

عدم اطمینان ها و حساسیت ها

نظارت و بررسی ارزیابی ریسک

کاربرد ارزیابی ریسک در فازهای مختلف چرخه عمر

ماهیت و درجه عدم اطمینان

تحلیل خطر اولیه PHA

تحلیل اثرات کسب و کار BIA

ارزیابی قابلیت اطمینان انسان HRA

تحلیل پنهان SA و  تحلیل مدار پنهان SCA

تحلیل مارکوف - شبیه سازی مونت کارلو

تحلیل هزینه سود CBA

 

ادامه مطلب

راهنمای تدوین استراتژی ارزیابی و مدیریت مواجهات شغلی با عوامل زیان آور

4595 بازدید

استراتژي ارزیابي مواجهه

گروههاي مواجهه مشابه Similar Exposure Groups – SEG

شروع تدوین استراتژي ارزیابي مواجهه / تدوین برنامه ارزیابي مواجهه

نقش محوری ارزیابی مواجهه در مدیریت برنامه های بهداشت حرفه ای

روش جمع آوري : پایگاه داده برگه اطلاعات ایمنی (SDS) - سیستمهای خرید -  تحلیل خطرات فرآیند (PHA)

فعالیتهای دارای مواجهه بارز : برنامه های مدیریت ایمنی فرآیند PSM برنامه های ایمنی رفتاری

تعيين گروه هاي داراي مواجهه مشابه / تعيين پروفایل مواجهه و قضاوت در مورد آن

تعداد نمونه برداری های لازم از هر SEG با سطح اطمینان 90 %

حد بالا   UCL   حد پایین LCL   / میانگین هندسی GM  /   انحرف معیار هندسی GSD

  AM est  میانگن حسابی تخمینی تمام مواجهات  /  درجه بندي مواجهه با عوامل شيميایي

درجه بندی مواجهه برای عوامل زیان آور دارای میزان تعریف شده حد مراقبت

درجه بندی مواجهه با صدا برای یک شیفت 8 ساعته بر اساس صدک 95 ام اندازه گیری ها

درجه بندی مواجهه با پرتو فرا بنفش و مادون قرمز

درجه بندی مواجهه با تنش گرمایی شاخص  WBGT   / درجه بندي مواجهه با عوامل ارگونوميکي

درجه بندی مواجهه در بلندکردن بار / معیار قضاوت درمورد شرایط محیط کار

اولویت بندي SEG ها جهت گردآوري اطلاعات  / درجهبندی عدم قطعیت پروفایل مواجهه

ارزیابي دوره اي مواجهه  / مثالی از نحوه تعیین گروههای مواجهه مشابه (SEG) با رویکرد مشاهده ای

نمونه اي از فرم آناليز شغل / ليست خطرات بهداشتي شناسایي شده بر اساس آناليز شغل


ادامه مطلب
OHS

شاخص هاي ايمني براساس OGP

1410 بازدید

موارد آسيبهاي منجر به اتلاف روز كاري ناتوان كننده   LWC

نقص عضو ناتوان كننده  جزئي دائمي PPD

از كار افتادگي كلي دائمي PTD    /   مورد فوتي FAT

مورد محدود كننده روز كاري RWC   / فراواني آسيبهاي منجر به اتلاف وقت LTIF

میزان فوتي ها FAR    / ميزان حوادثي كه منجر به بيش از يك مورد فوتي گردد FIR

ميزان كل آسيبهاي قابل ثبت SLW DC  / شدت موارد محدود كننده روز كاري SRW DCادامه مطلب
OHS

تحولات در مدیریت ریسک مخازن ذخیره واستانداردهای ساخت و بهره برداری

539 بازدید

تحولات در مدیریت ریسک مخازن ذخیره واستانداردهای ساخت و بهره برداری

انفجارو آتش سوزی گسترده در سایت ذخیره نفت بانسفیلد

بهترین تخمینها بر اساس آمار جهانی برای احتمال حادثه نشتی از مخازن ذخیره آتمسفری

استانداردهای نسبتآ معروف در زمینه مخازن ذخیره

مهار اولیه  Primary Containment

دسته بندی موضوعی استانداردها در زمینه یکپارچگی مکانیکی در طول عمر مخازن ذخیره

 API 650برای طراحی و ساخت

 API 653  برای تعمیر و نگهداری وبازرسی


ادامه مطلب
OHS

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

1539 بازدید

جنبه زيست محيطي: بخشي ازفعاليت ها، محصولات يا خدمات يك سازمان كه بتواند با محيط زيست تاثير متقابل داشته باشد

جدول دامنه گستردگی آلودگی  / بازنگري فعاليتها و   جنبه های بارز

عدد ریسک RPN   =

 معیار تواتر * معیار الزام قانونی* معیار تأثیر زیست محیطی * معیار اهمیت * معیار كنترل

فرم خام شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

IMS  سیستم یکپارچه مدیریت  / معیار‌تواتر / معیار الزام قانونی / معیار تأثیر زیست محیطی


ادامه مطلب
OHS

روش HAZAN

1400 بازدید

شدت Severity توان بالقوه خسارتي است كه منابع انساني و ساير منابع سازمان در معرض آن قرار دارند و منظور از تواتر  Frequency نيز تعداد وقوع و به عبارتي احتمال وقوع خسارت طي مدت معيني مي باشد.

طبقه بندي شدت ريسك / طبقه بندي احتمال وقوع ريسك

نتايج       F* S= R.R     

فرم ارزيابي سطح ريسك مشاغل HAZAN  / تفسير ريسك ها


ادامه مطلب
OHS

ارزیابی ریسک به روش پاپیونی  BOW-TIE

2288 بازدید

حادثه نيروگاه اتمی فوکوشيما در ژاپن، سكوي نفتی پايپرآلفا دردرياي شمال و يا فا جعه اخير زيست محيطی در خليج مكزيك

Bow- tie ٫ Risk Assessment٫ HSE Management System, Risk Management

آشنایی با روش BOW TIE /  مراحل تدوين دياگرامBOW TIE   / نرم افزار Active Bow Tie

مراحل مديريت ريسك محيط زيستی با استفاده از روش پاپيونی BOW-TIE

نكاتی در مورد روشBow Tie  /  فوايد روش BOW TIE  

نمونه استفاده از روش ارزيابی BOW-TIE در يك خودرو

نمونه استفاده از روش ارزيابی BOW-TIE در خطوط لولة انتقال نفت و فرآوردهاي نفتی

با استفاده از نرم افزارActive Bow Tie


ادامه مطلب
OHS

 دستورالعمل مديريت ايمني فرايند OSHA 3132 2000

849 بازدید

كارفرمايان قبل ازاجراي آناليز خطرات فرآيند PHA  مورد نياز اين استاندارد٬ بايد اطلاعات مكتوب ايمني فرآيند را گردآوري نمايند.

اين كتابچه خلاصه نسخه نهايي استاندارد PSM مديريت ايمني فرآيند OSHA مي باشد.

 آنالیز فرآيند خطرات Process Hazard analysis / استانداردهاي سلامت و ايمني حرفه اي – بخش 1910

­ مواد قابل انفجار 109­-1910/ مديريت مواد شيميايي خيلي خطرناك ­119-1910

بازنگري ايمني در مرحله قبل از شروع به كار /  ایمنی پيش راه اندازی  pssr/ تقسيم بندی مراحل اجرای موثر PSSR 


ادامه مطلب
OHS

ارزيابي ريسك محیط عمومی کار

875 بازدید

ارزيابي ريسك محوطه کارگاه

کار با مواد اشتعال پذیر – مخازن – اجناس – سیستم برق

ارزيابي ريسك وسایل نقلیه و سرویس های محل کار

ارزيابي ريسك معابر جاده مسیر تردد پرسنل


ادامه مطلب
OHS

ارزيابي ريسك به روش آناليز ايمني شغلي JSA

557 بازدید

معرفي انواع روش هاي ارزيابي ريسك / چند مزيت آناليز ايمني شغلي

 Job Safety Analaysis  JSA يكي از روش هاي پيشگيري از حادثه و آناليز خطر است.

مراحل مقدماتي انجامJSA  - صفحه اطلاعات آناليز ايمني شغلي - جدول اصلي آناليزايمني شغلي

تهيه استاندارد هاي آيين نامه كار ايمن - JSA Hazard Identification Checklist

روش هاي مختلف اجراي JSA : روش مشاهده یك به يك - روش گفتمان گروهي

روش يادآوري ، ثبت و بررسي - روش غير حضوری

 JSA تكنيكي است كه جهت باز نگري روش هاي كار و شفاف نمودن آنها و شناسايي خطراتي كه ممكن است در Layout كارگاه و طراحي ابزارها ، ايستگاه هاي كاري و فرآيندها از نظر دور مانده يا پس از شروع كار در اثر محصول توليد شده پديد آمده و يا ناشي از تغيير روش كار يا پرسنل هستند ، به كار مي رود.


ادامه مطلب
OHS

 مفهوم خطای انسانی   Human Error Probability Index - HEPI

902 بازدید

 هنریچ 88 درصد حوادث ناشی از اعمال ناایمن  ، 10 درصد ناشی از شرایط ناایمن و 2 درصد  ناشی از عوامل ناشناخته می باشد.

رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی

کاربرد شاخص احتمال خطاي انسانی (HEPI) مي تواند جهت محدود نمودن فرصت ها براي رخداد خطاي انساني و کاهش شدت عواقب چنين خطاهايي از طريق تغييراتي در آموزش، طراحي، سامانه هاي ايمني و دستورالعمل ها که در نتيجه آن قدرت تحمل خطا در طراحي ها و يا عمليات بيشتر شود، مورد استفاده قرار گيرد. اين مقاله توصيف مختصري از شاخص احتمال خطاي انساني Human Error Probability Index - HEPI براي فرايند گردهمايي و تجمع در شرايط اضطراري تاسيسات تقويت فشار گاز است

  • PSF : Performance shaping factors رتبه بندي عامل شکل دهي عملکرد
  • HEP : human error probabilities تعيين مقدار احتمال خطاي انساني
  • POS : probability of success تعيين احتمال موفقیت
  • SLI : Success Likelihood Index محاسبه شاخص احتمال موفقيت
  • TSR : temporary safe refuge

 

عوامل موثر در بروز خطای انسانی:

پیچیدگی / استرس / خستگی / محیط / آموزش / تجربه

انوع خطاها : خطا در عمل  (Action error)/ خطای بازرسی (Checking error)

خطای بازیابی Retrieval erro / خطای ارتباطی  (Communication error) /

خطای انتخاب  (Selection error)

مراحل روش SHERPA

تحليل سلسله مراتبي وظيفه  Analysis - HTA / طبقه بندي وظيفه Task classification

شناسايي خطاي انساني  Human Error Identification / تحليل نتايج  Analysis

تحليل بازيابي  Recovery Analysis / تحليل احتمال خطا  Probability Analysis Ordinal

 تحليل بحرانيت  Critically Analysis / تحليل راهکارهاي اصلاحي  Remedy Analysis 


ادامه مطلب
OHS

آنالیز خطرات محیط کار و بازنگری ریسکهای مرتبط JHA

1109 بازدید

دلایل اجرای JHA

استفاده از  JHA  جهت  تعیین خطا و نقص در سیستمهای ایمنی

تصحیح نواقص  جهت جلوگیری از وقوع مجدد حوادث

استفاده از چک لیست در روش JHA   جهت ثبت  مشاهدات

بازرسی های منظم و دوره ای از محیط کار و وانالیز  نتایج

روشJHA جهت بالابردن کنترل خطرات  

اجرای برنامه های نگهداری و پیشگیری و مستندسازی انها

 به کمک JHA می توانید PPE مورد نیاز هر شغل را تعیین کنید

تعیین ریسک مرتبط با کار / ارزیابی ریسکهای باقی مانده

چگونه مي‌توان مخاطرات بالقوه (پنهاني) را شناسايي نمود

چگونه ارزيابي و محاسبات حفاظتي و پيشگيري  انجام مي‌گردد

فرم نمونه برگه گزارش تجزيه و تحليل خطرات/ فرم نمونه براي اموال و وظايف

فرم و نمونه ارزیابی شناسایی خطرات  JHA- job hazard analyses


ادامه مطلب
OHS

ارزیابی ریسک فعالیت های ساختمانی

1330 بازدید

شرح فعالیت ها :

گود برداری و حفاری - خاكبرداري

آرماتوربندي - قالب بندي –  بتن ريزي

 كار با جرثقيل (حمل و نقل شبكه آرماتور به بالاي پدستال )

داربست بندي  - كار در ارتفاع :  قالب بندي و بتن ريزي - بتن ريزي ديواره پدستال

گوني كشي و كيورينگ ديواره P.H  - ايزوگام ديواره‌ها

كار با دستگاه جوش – برشكاري - رنگ آميزي اسكلتها 

 كندن زمين با ابزار بادي (پيكور) - دريل كاري - خمش و برش آرماتور

خاكبرداري با ماشين آلات سنگين لودر و بيل مكانيكي

کار با جرثقیل متحرک زمینی - برشکاری با گاز - کار با جرثقیل سقفی

حفاری - کار با بالابرها - نصب ساندویچ پانل - سند بلاست


ادامه مطلب
OHS

كاربرد روش ويليام فاين William Fine Method در آناليز ريسك

2605 بازدید

Fine روشی را جهت تصمیم گیری اینکه هزینه اصلاح یک خطر تا چه اندازه قابل توجیه است

مقادير مورد استفاده در فرآيند تصميم گيري فاين:

پيامد ( محتمل ترين نتيجه حادثه بالقوه)

مواجهه E  ( تكرر وقوع رويداد خطر )

احتمال P   ( احتمال اينكه پيامدهاي حادثه به طور كامل به وجود آيند )

نمره ريسك و فعاليت هاي ضروري / میزان هزینه قابل قبول

ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت لوله سازی اهواز به روش«ویلیام فاین»


ادامه مطلب
OHS

برخی تعاریف مرتبط با ارزیابی ریسک

480 بازدید

- جنبه زیست محیطی :

بخشی از فعالیت ها، محصولات یا خدمات شرکت که بتواند بر محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد.

- جنبه مستقیم :

جنبه هایی که سازمان می تواند آنها را کنترل نماید (تحت کنترل یا اختیار سازمان هستند).

- جنبه غیر مستقیم:

جنبه هایی که سازمان می تواند بر آنها اثر بگذارد.

- جنبه بارز :

جنبه ای است که ریسک غیر قابل قبولی دارد یا بر خلاف الزام قانونی می باشد.

- جنبه غیر بارز :

جنبه ای است که ریسک آن قابل قبول می باشد و بر الزام قانونی ندارد.

- جنبه Nr :

جنبه ای است که در شرایط عادی نیز وجود دارد.

- جنبه Ab :

جنبه ای است که در شرایط عادی ایجاد نمی شود بلکه در شرایط غیرعادی بوحود می آید.

- جنبه EM :

جنبه ای است که در وضعیت اضطراری و در شرایط حادثه ای بوجود می آید.

- پیامد زیست محیطی :

اثری که جنبه زیست محیطی بر محیط زیست می گذارد را پیامد زیست محیطی گویند.

- شدت پیامد :

یکی از پارامترهای اصلی در روش FMEA می باشد و به معنای میزان آسیب پیامد زیست محیطی بر انسان و حیوان، خسارت به سرمایه های ملی و محیط زیست (گیاهان، خاک، آب) ، از بین بردن منابع طبیعی، سرمایه های جهانی، مصرف انرژی بوده و بر اساس گستردگی پیامد از محدوده سازمان، منطقه جغرافیایی و اکوسیستم محل قرارگیری پیامد تقسیم بندی می شود.

- احتمال وقوع پیامد :

یکی از پارامترهای اصلی در روش FMEA می باشد و به معنای تعیین احتمال وقوع پیامد می باشد و بر اساس مدت زمان (بر حسب ساعت) وقوع و میزان دفعات تکرار یا بروز پیامد (برحسب روز یا هفته) تقسیم بندی می شود.

- احتمال کشف پیامد :

یکی از پارامترهای اصلی در روش FMEA می باشد و به معنای تعیین احتمال کشف با توجه به لوازم، تجهیزات، دستورالعمل ها و کنترل های موجود می باشد.

- عدد اولویت ریسک :

حاصلضرب سه عدد شدت ( S )،   احتمال ( L )،   احتمال کشف ( D ) می باشد.

OHS

اصول و راهنماي کاربرد مدیریت ریسک ایزو 31000

868 بازدید

فرایند ساختاری برای مدیریت ریسک ابر سازمانها و الزامات ایزو 31000

کسب فواید مدیریت ریسک سازمانهای اقتصادی وصنعتی  REM

مدیریت ریسک سازمانهای تجاری و صنعتی Enterprise

مراحل مدیریت ریسک براساس ایزو 31000

معماری ریسک PLC بزرگ     /  تکنیکها و روش های مدیریت ریسک

چرا مديريت ريسك امروزه به صورت يك ضرورت و نياز در آمده است؟

برخي از مهمترين حوادث رخ داده در صنايع

آماده سازي و اجراي طرح هاي کاهش ریسک


ادامه مطلب
OHS

ارزیابی ریسک به روش lopa

2136 بازدید

طبق راهنمایی ccps  برای ایمنی  خودکار lopa  یک روش و ابزار جدید در آنالیز خطر فرآیند pha  است

Lopa  بعد از hazop  و قبل از fta  به کار برده می شود

فواید lopa

استاندارد ها CCPS (1993-2001): Center for Chemical Process Safety

اصطلاحات :

IPLs Independent Protection Layer

PFD Probability of Failure on Demand

DCS Distributed Control System

PLC Programmable Logic Controller

SIF Safety Instrumented Function

SIL Safety Integrity Level

SIS Safety Instrumented System

BPCS

محاسبه ریسک ناشی از مواد سمی

محاسبه ریسک ناشی از آتش سوزی

 

 

ادامه مطلب
OHS

روند مدیریت خطرها و اثرات آن HEMP 

928 بازدید

5 فایل انگلیسی و فارسی 

Hazards and Effects Management Process

قلب سيستم مديريتHSE

چگونگی ارزيابی ريسک را با استفاده از ” ماتريس ارزيابی ريسک“ توضيح داده  و اقدامات لازم جهت مديريت ريسک بمنظور کاهش آن  به اقل ممکن و معقول(ALARP)  

يک فعاليت بحرانی  HSE را درمحيط کارخود شرح داده، HEMP را در مورد آن بکار بريد   

 برای اعمال HEMP چه چيز مورد نياز شماست؟

مدل سيستم مديريت

 HEMP  درسيستم مديريتHSE

 روند چهار مرحله ای HEMP


ادامه مطلب
OHS

ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها ETBA

586 بازدید

رويداد را به صورت يك جريان انرژي ناخواسته MORT  

مزاياي استفاده از روش  ETBA

ETBA یک فرایند تجزیه و تحلیل سیستم مدار است که با تمرکز روی حضور انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل آن به شناسایی خطرات کمک می کند

به طورخلاصه موارد کاربرد ETBA  عبارتند از

شناسایی خطرات در مرحله  طراحی سیستم

کمک به تکمیل سناریوی حادثه ،پس ازوقوع حادثه

بررسی  وضعیت ایمنی یک سیستم پیش از راه اندازی 

تصمیم گیری برای خرید یک دستگاه یا سیستم جدید

ونهایتا تجزیه وتحلیل وضعیت ایمنی یک سیستم در حال کار و  ایجاد اصلاحات

این تکنیک تحلیلیلی می تواند برای کمک در آماده سازی لیست مقدماتی خطر (PHL) ، تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) تجزيه وتحلل خطرات زير سيستم (SSHA)‌و يا تجزيه و تحليل خطرات سيستم (SHA) مورد استفاده قرار گيرد.

روند کلی اجرای ETBA

 دستور العمل اجرای ETBA


ادامه مطلب
OHS