برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

اتيلن

بيكربورات هيدروژن ، اتن ، اتيلن مايع، گاز الفينات