برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پلی پرو پيلن

هوموپليمر پلی پروپيلن، كوپليمر پلی پروپيلن ،رافيا پلی پروپيلن