تعریف و ماهیت نور، پدیدۀ جذب، عبور وانعکاس نور، شدت روشنایی، شدت نور ، خیرگی

خصوصیات تشعشعات نوری ، بهره نوری و درخشندگی ضریب کل افت نور LLF ضریب بهرۀ روشنایی CU

کار با دسـتگاه لوکـس متر - توزیع شدت نورمنحنی پخش نور IDC- انواع پخش نور در چراغ ها

نحوه قرائت CU مقدار از جدول - نرم افزار Photometric Viewer برای مشاهده cu

ضریب یکنواختی آزادراه و بزرگراه - مفهوم رقم اول و دوم در IP- علایم هشداردهنده بر روی لامپ ها

كد بین المللی لامپ های سديم – جیوه ای – هالوژن – متال هالید - ساختمان و طرز کار led

محاسبه روشنایی داخلی با نرم افزار  DIALUX – بهینه سازی و کنترل روشنایی داخلی

محاسبه روشنایی خارجی - نورافکن واگرا وهمگر - منابع نور لامپها  - انواع لامپهای تخلیه در گاز

ایگناتور و بالاست - لامپ سدیم - لامپ جیوهای -لامپ متال هالید - لامپ نئون - مقایسه لامپها

تابلوهای برق ساختمان : کلید  MCB- نقشه تابلوی تقسیم واحد - کلید  RCCB

نقشه کشی برق ساختمان به کمک رایانه : علایم مورد استفاده در نقشه کشی ساختمان

آشنایی با محیط اتوکد – طراحی پلان روشنایی


ادامه مطلب