برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

تریاتيلن گلايكول

تری اتيلن گلايكول، دی هيدروكسي اتر،  2-2اتيلن دی اكسي اتانول