برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

هگزان

دى پروپيل، هگزان، هگزىل هيدرىد، هگزان معمولى نام تجارى: اسکيلى سولو B