برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

استايرن بوتادين

١و  ٣بوتادين استايرن کوپليمر، بوتادين استايرن رزين،  ،SBR کوپليمر دى استايرن دى بوتادين