برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پلی اتيلن ترفتالات  - پي ئی تی