برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

نيترات آمونيوم

آمونيم - 1- نيترات، اسيدنيتريك نمك آمونيوم، نيترات دی آمونيوم