برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

فرمالدئيد

فرمالدهيد، آلدهيد فرميک، فرمالين، فرميک آلدهيد، متانال، متيل آلدهيد، متيلن اکساىد، اکسومتان