برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

نفتا

بنزين خام پالايشگاهی . نفتای طبيعی