برگه ی اطلاعات ایمنی مواد


MSDS

 

منو اتانول آمين


آمينواتيل الکل،  2- آمينواتانول، بتا آمينواتيل الکل، کولامين، اتيل آمين، گليسينول، ٢-هيدروکسى اتيل آمين،اولامين ، منواتانول آمين، MEA