خشونت و تعرض از طرف کارکنان و همر هان بيمار

ناراحتي اسكلتي عضلاني در بيمارستان و پر سنل

راهنمای ارگونومیک کار پرسنل بیمارستان

پیشگیری ناراحتي اسكلتي عضلاني