آئين نامه پيشگيري از بروز آتش سوزي درساختمانها – منازل - اماكن عمومي - حفاظت كارخانجات

انبار و انبارداري - دكاكين و مغازه‏ها - ادارات و مؤسسات

ضوابط ايمني محوطه و محوطه سازي

ضوابط مربوط به تاسيسات و طراحي موتور خانه

ضوابط ايمني در اجراي آسانسور و پله هاي برقي

ضوابط مربوط به استفاده از نماي شيشه اي و يا سنگ، جان پناه و نورگيرها

ضوابط طراحي پله عمومي و پله فرار (اضطراري) و راههاي خروج

ضوابط مربوط به طراحي سيستم آب آتش نشاني

 

حفاظت ساختمانها در مقابل حريق آیین نامه ساخت و ساز وزارت مسكن و شهرسازي :

راههاي خروج از بنا و فرار از - بخش هاي سه گانه راه خروج -   اجزاي تشكيل دهنده راه خروج

ظرفيت راههاي خروج -  حداقل تعداد راههاي خروج الزامي -   چگونگي استقرار راههاي خروج

روشنايي راههاي خروج   -  علامتگذاري راههاي خروج

ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي مسكوني - آموزشي/فرهنگي -  تصرفهاي درماني/ مراقبتي  

اداري/ حرفه اي – كسبي/ تجاري -  صنعتي -  انباري

ضوابط اختصاصي ساختمانهاي بلند