برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

مونو اتيل گلايكول

1و 2 دی هيدروكسی اتان، 1و2 اتان اديول، اتيلن الكل،

اتيلن دی هيدرات، الكل گلايكولو مايع ضد يخ