برگه ی اطلاعات ایمنی مواد


MSDS

بنزن

بنزول، روغن کربن، سيکلوهگزاترىن، فنيل هيدرید