اصطلاح شکست سطحی / اصطلاح نشت جریان برق / اصطلاح سوراخ شدن

الاستومر  TPE/ ولتاژ نامی / ولتاژ آزمون شاهد / ولتاژ آزمون تحمل

جدول ابعاد وطول عرض عایق الکتریکی / ضخامت کفپوش عایق / الزامات مکانیکی آب و هوایی محیطی

الزامات دی الکتریکی / نشانه گذاری  / IEC 60417-5216 استاندارد آزمون های کفپوش عایق

بازرسی چشمی و اندازه گیری ها / مقاومت مکانیکی عایق در برابر سوراخ شدن

آزمون مقاومت در برابر لغزش  /  استاندارد ISO 5904 / آزمون اثبات ولتاژ  / استاندارد الکترودها

آزمون کهنگی / آزمون های حرارتی / آزمون تاخوردگی در دمای کم / مقاومت در برابر اسید

راهنمایی برای انتخاب کفپوش عایق الکتریکی نسبت به ولتاژ نامی سیستم / موارد احتیاط در برابر هنگام استفاده

مناسب برای برق : مثلث دوتایی / نشانه گذاری کفپوش رولی با ابعاد کوچک