سیستم های مدیریت | بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلیبرنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها EOP

برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها

انواع و مراحل تدوین برنامه پاسخ به بلایا و فوريت ها / سناریوی پایه مبانی عملیات پاسخ

 کارکردهای فاز آمادگی کارکردهای مدیریتی عملیات پاسخ :

  S1 عملیات اورژانس پیش بیمارستانی   /   S2 عملیات پاسخ بیمارستانی

  S3 مدیریت بیماری های واگیر /  S4  مدیریت بیماری های غیرواگیر / S5  بهداشت محیط  

 S6 سلا مت خانواده و جمعیت /  S7  تغذیه  / S8 حمایتهای روانی اجتماعی

 S9  آموزش سلامت  / S10  خدمات آزمایشگاهی  /  S11 عملیات پاسخ دارویي

مبنای تدوین و عملیاتی شدن EOP  / مدل چهار فازی مدیریت خطر بلایا 

برنامـه هـای پاسـخ بـه بلایـا و فوریـت هـا بـه دو نـوع راهبـردی و عملیاتـی تقسـیم مـی شـوند.

مبانی عملیاتی مورد نظر این EOP عبارتند از :

  ساختار مدیریت بحران /  سامانه فرماندهی حادثه  

 اعلام شرایط اضطراری و ختم آن /  سطح بندی حادثه

نمای شماتیک ارتباط ICP و EOC را در سطوح جغرافیایی مدیریت بحران

 الگوی سامانه فرماندهی حادثه در نظام سلامت / کارکردهای آمادگی برای پاسخ به بلایا  

 فایل ابزار ارزیابی خطر ایمنی و بالیا در بیمارستان HSI  در پورتال مرکز مدیریت حوادث در دسترس است

فایل ابزار ارزیابی ایمنی خطر بالیا در نظام شبکه  PHSI  در پورتال دفتر مدیریت خطر بالیا در سترس است.

آمادگي بيمارستاني درحوادث و بلايا برنامه ي كشوري :

معرفي سامانه فرماندهي حوادث بيمارستاني/  عملكردهاي مديريتي در زمان وقوع حوادث و بلايا

 سامانه ي فرماندهي حوادث بيمارستاني:

واحد عمليات / توزيع قدرت و مسئوليت در داخل واحد عمليات / عمليات فرماندهي در سطح دپارتمان واحد برنامه ريزي

 واحد پشتيباني روشهاي شناسايي پرسنل فرماندهي حادثه / ساخت و ايجاد مركز فرماندهي حادثه

آشنايي با ساختار فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

جنبه زيست محيطي: بخشي ازفعاليت ها، محصولات يا خدمات يك سازمان كه بتواند با محيط زيست تاثير متقابل داشته باشد

جدول دامنه گستردگی آلودگی  / بازنگري فعاليتها و   جنبه های بارز

عدد ریسک RPN   =

 معیار تواتر * معیار الزام قانونی* معیار تأثیر زیست محیطی * معیار اهمیت * معیار كنترل

فرم خام شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

IMS  سیستم یکپارچه مدیریت  / معیار‌تواتر / معیار الزام قانونی / معیار تأثیر زیست محیطی

نظام آراستگی محیط کار ۵S

۵S  كاربردي تمامي اجزاء PQCDSM را به كار میگیرد

طبقه بندی روشهای بهبود سازمانی – بهپویی- تفکر سیستماتیک

روشهاي بهبود سازماني بهره وري :

  • رويكرد بهبود مستمر – كايزني (KAIZEN)
  • رويكرد بهبود جهشي و نوآوري (INNOVATION)

نظام پیشنهادات بهپویی KSS  /  دایرو كنترل كیفیت  QCC   / كنترل كیفیت فراگیر TQC  

JIT / TPM  / ده اصل بهبود مداوم KAIZEN  / حذف اتلافها MUDA  

اجراي نظام سازمان دهي محیط كار ۵S  / مدیریت دیداري VISUAL MANAGEMENT

مزاياي پياده سازي ۵s  / اقدامات لازم براي پیاده سازی S1 / پاكیزه سازي  Seiso 

اقدامات لازم براي پیاده سازی s3  / استانداردسازي   Seiketsu  

اقدامات لازم براي پياده سازي S5 / مميزي ۵s   / چك لیست ممیزي  S2  

چك لیست ممیزي S3 / چك لیست ممیزي  S4  / چك لیست ممیزي S5   

كد بين المللي اخلاق در بهداشت حرفه اي ICOH

كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي ICOH

UInternational Commission on Occupational Health

ترجمه و تدوين: دكتر رستم گلمحمدي دانشيار گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي همدان

وظايف و تعهدات شاغلين بهداشت حرفه اي

ضوابط اجرايي فعاليتهاي متخصصين بهداشت حرفه اي

كدهاي اخلاق براي متخصصين حرفه بهداشت حرفه اي، جدا از كدهاي اخلاق پزشكي براي پزشكان، در طي ده سال گذشته توسط تعدادي از كشورها به تصويب رسيد. دلايل متعددي براي توسعه علاقه به اخلاق در بهداشت حرفه اي در سطح ملي و بين المللي وجود دارد.

اصول اساسي سه پاراگراف زير خلاصه اصول اخلاق است كه كد بين المللي اخلاق حرفه اي براي متخصصين بهداشت حرفه اي توسط كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي (ICOH) آماده شده است:

  • فعاليت بهداشت حرفه اي بايد با توجه به بالاترين استانداردهاي حرفه اي و اصول اخلاقي انجام شود. رشته بهداشت حرفه اي بايد مصروف خدمت به سلامت و رفاه اجتماعي كارگران، به صورت انفرادي و در اجتماعي و همچنين كمك به بهداشت محيط زيست گردد. • تعهدات حرفه اي در بهداشت حرفه اي عبارت از حفاظت از حيات و سلامت كارگر، احترام به كرامت انساني و ترويج بالاترين اصول اخلاقي در سياست ها و برنامه هاي بهداشت حرفه اي است. صداقت در رفتار حرفه اي، بي طرفي و حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات سلامت و حفظ حريم خصوصي از كارگران بخشي ديگر از اين تعهدات مي باشد. • متخصص بهداشت حرفه بايد داراي استقلال كامل و حرفه اي بوده و از انجام وظايف خود رضايتمند باشند. آنها بايد براي به دست آوردن و حفظ صلاحيت لازم براي انجام وظايف خود و تامين شرايط انجام وظايف خود با توجه به عملكرد خوب مطابق با اخلاق حرفه اي تلاش نمايند.

مدیریت ایمنی فرایند PSM و شناخت خطرات در محیط های صنعتی

تاریخچه  PSM/ اهداف برنامه  OSHA PSM / اهداف برنامه  EPA RMP/ اهداف  CSB

PSM و RMP اساس اصلی بررسی حوادث در تاسیسات فرایندی و نفت و گاز است.

عناصر مدیریت ایمنی فرایند بر اساس OSHA 3132

Key Elements of PSM  ۱۴/ مروری بر استاندارد OHSAS 18001و ISO 31000

سیستم صدور مجوز کار  PTW / سه علت اصلي رخداد حوادث

عناصر اصلي خطر : عنصر خطر ناك    (Hazardous Element)

مكانيسم آغازگر(Initiating Mechanism) – هدف و تهديد(Target/Threat)

رابطه بين عناصر اصلي خطر / مدل ملكولي خطر / مدل چرخهاي گردنده

مدل های اپيدميولوژيک / مثل مدل پنير سوئيسی /   مدل های درختی، مثل درخت خطا

 مدل   Bow-tie  / مدل های سيستمی غير خطی / هرم حوادث

 تعريف سيستم از ديدگاه  MIL STD 882 / مروری براستانداردهای OHSAS 18001 و ISO 31000

خطرات اصلی منجر به حوادث فرايندی / فعاليت های پر خطر منجر به حوادث شغلی

مبانی و الزامات استاندارد OHSAS 18001 : 2007

لزوم استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHS )

بررسی رویداد، عدم انطباق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه

ممیزین OHSAS 18001 ازسازمان چه می خواهد؟

نگاهی به استاندارد جدید ISO 45001 : 2016

هدف کلی استاندارد OHSAS

تفاوت اساسی میان استاندارد iso 45001 و OHSAS 18001

روش اجرايي واكنش در شرايط اضطراري

اقدامات قبل از وقوع (طرح پيشگيري و مقابله)

شناسايي انواع وضعيتهاي اضطراري / كميته اضطراري (كميته بحران)

شرح وظايف اعضاي كميته اضطراري شرکت / وظايف معاون برنامه ريزي و منابع انسانی

وظايف مهندس كشيك منطقه / مركز كنترل اضطراري

دستورالعملهاي آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

اقدامات حين وقوع (طرح مقابله)

اطلاع از حادثه اضطراري / تشکيل جلسه کميته اضطراري

نجات و درمان مصدومين و انجام کمک‏هاي اوليه

 

راهنمایی برای اجرای استاندارد ملی ایران ۱۸۰۰۱

سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي – الزامات

 الگوي سيستم مديريت OHS براي استاندارد هاي  OHSAS

هدف و دامنه كاربرد /   اصطلاحات و تعاريف / الزامات سيستم مديريت OHS / الزامات OHS  

مشي خط /  طرح ريزي / اجرا و عمليات بررسي /  بازنگري /  مديريت /  اقدام پيشگيرانه

کنترل سوابق / ممیزی داخلی / انتخاب ممیزان / هدایت ممیزی /

فرآیند شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

ثبت و مستند کردن نتایج / آمادگی واکنش در شرایط اضطراری

بررسی رویداد ، عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

تجزيه و تحليل علل ريشه اي حوادث   Root Cause Analysis – RCA

RCA بخشی از فرایند بهبود ایمنی و کیفیت است.

تعريف علل سطحي (تاثيرگذار )و علل سببي (علي)

  Pyramid هرم حوادث: هرمي است كه حوادث مهم (Major) با تعداد كمتر در راس  و حوادث جزئي تر به تعداد بيشتر در قاعدة آن قراردارند .

سطوح علت : علت پايه  Cause Basic –  Root cause  

 علت غير مستقيم     Indirect cause – Surface Cause

علت مستقيم Direct cause 

۵ فاز انجام مراحل تجزيه و تحليل علل ريشه اي حوادث

Barrier Analysis   تجزيه وتحليل موانع

 نمودار   E & CF  :   زنجيره رويداد  EVENT LINE   –  زنجيره شرايط   CONDITION LINE

اصول ترسيم نمودارها ي توالي Chart Forma

شروع فرایند RCA

تشکیل تیم / تعریف رویداد( تعریف حادثه مهمترین قسمت RCA است)

جمع آوری و نگاشت (بازنمایی) یا ثبت اطلاعات / شناسایی مسائل

تحلیل اطلاعات / ارائه راه حل ها و برنامه عملیاتی / نوشتن گزارش تحقیق

نمودار استخوان ماهی Fish bone : مسالهCDP یا   SDP مورد نظر

در تیغه های اصلی :

گروه های مختلف عوامل دخیل در حادثه/ رویداد contributory factors 

در هر تیغه کوچک : علل ویژه مشخص شده برای هر دسته بندی ثبت می شود ودلایل ریز تری مطرح می گردد

ممیزی ایمنی Safety Audits

تعریف ممیزی ایمنی / منافع انجام ممیزی / اهداف اصلی ممیزی /

 انواع ممیزی های ایمنی:

– جامع و وسیع (COMPREHENSIVE )               – محدود ( LIMITED )

– رسمی ( FORMAL  )                             – غیر رسمی ( INFORMAL )

اجرای برنامه های ممیزی:

 فعالیت های پیش ممیزی /  فعالیت های درون سایت / فعالیت های پس از ممیزی

دو جزءتکمیلی فرایند  مميزي  

ارزيابي : فرايند ايجاد يك نظريه (قضاوت) در مورد قوت و ضعف فعاليت هاي تحت بازنگري

تاييد: فرايند تعيين انطباق با استاندارد هاي مشخص

معرفی روش های D&S  –  CHASE –  ISRS –  Safety map .

 تشریح روش  D&S