1 | بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلی ۱و ۴ دی هیدروکسی آنتراکینون

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 ۱,۴-Dihydroxyanthraquinone

 ۱و ۴دی هیدروکسی آنتراکینون

۱,۴-Dihydroxy-9,10-anthracenedione; Quinizarin

 کوئينيزارين؛ ۱و -۴دي هيدروکسي- ۹و -۱۰ آنتراسنديون

۸۱-۶۴-۱