A.B.C.D ایمنی در ارتفاع

2346 بازدید

A.B.C.D ایمنی در ارتفاع

A:Anchorage محل اتصال

نقش مهمی در سیستم PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM )دارد این محل توسط مدیر ایمنی انتخاب وتایید میشود .حداقل فاکتور مقاومتی این محل 2250 کیلوگرم می باشد .محل اتصال باید بالاتر از محل کار  فرد باشد .این محل فقط برای اتصالP.P.E می باشد نه سایر تجهیزات مانند  داربست معلق و ....به آن !

B:Body harness کمربند ایمنی

که بعدا مفصلا توضیح داده میشود .حداقل فاکتور مقاومتی B   810  کیلوگرم می باشد .

C:Connectors اتصالات

شامل :لنیارد ،کارابین،طناب نجاتlife line وگیره های یک یا دوطرفه طناب  ،گیره فنری و...

D:Deceleration Device میراکننده ها (کاهنده  شتاب )

شامل :انواع جذب کننده انرژی (به شکل طناب کشی ) بلاکر هاrailblock و...

جدیدا امداد ونجات rescue نیز با نمادR به ABCD اضافه میکنند که به R نیز میپردازیم


ادامه مطلب
OHS

خطرات كار در ارتفاع و كنترل - طرح پيشگيري از سقوط

461 بازدید

بررسي جايگاه سقوط از ارتفاع در آمار حوادث

قوانين، استانداردها و  آيين نامه ايمني كار در ارتفاع

سلسله مراتب كنترلی با تاكيد بر محيط - فاكتورهاي ضروري كار با نردبان

حفاظت فرد از سقوط : هارنس – ايربگ - توري ايمني

خطرات كار بر روي سقف - حفاظت در برابر سقوط اشياء

داربست ثابت - داربست متحرك - بالابر متحرك داراي جايگاه

اجزاء يک داربست مستقل - فاكتورهاي ضروري داربست ساختمانی

طراحی جايگاه پلتفرم بارگيري  - سامانه های متوقف کننده و محدودکننده سقوط


ادامه مطلب
OHS