اهميت مخاطرات در صنعت ساخت

علل و دلايل بروز حوادث در كارگاههاي عمراني

آمار صدمات ناشي از حوادث كاري و حرفهاي در كارگاههاي عمراني

بررسي حوادث كاري در ايران

بررسي وضعيت حوادث كاري در كارگاههاي عمراني كشورهاي ديگر

تاريخچه مديريت ايمني و استانداردهاي مربوطه در گذر زمان

آيين نامه ايمني در صنعت ساخت اتحاديه اروپا

آيين نامه ايمني صنعت ساخت از انتشارات اداره بهداشت و ايمني انگلستان

آيين نامه ايمني و سلامت در صنعت ساخت - سازمان بين المللي كار

مخاطرات عمده موجود در كارگاههاي عمراني

خلاصه فعاليت هاي بخش ايمني

حفاری - داربست - نردبان - کار بر روی سقف - وسایل و بالابرها

دستورالعمل "برنامه ايمني و بهداشت محيط كاري پروژه هاي عمراني

راهنماي مديريت ريسك در كارگاههاي عمراني

فرمهاي به كار رفته در مديريت ريسك

چك ليست بهداشت، ايمني و محيط زيست - راهنماي مميزي پيمانكاران                                                                                                                                                                                                     

ادامه مطلب