بخشنامه معاینات سلامت شغلی  

دسته بندی: طب کار, بهداشت,
571 بازدید

مراکز مجاز معاینات سلامت

گواهی mph

نحوه فعاليت پرسنل مركز -  خدمات پاراكلينيک

نحوه انجام معاینات سلامت شغلی توسط متخصصين طب كار

صدور مجوز معاینات سالمت شغلی و نحوه فعاليت پزشکان عمومی

سایرضوابط اسپیرومتري، ادیومتري و آزمایشات پاراکلینیکی


ادامه مطلب
OHS

راهنمای معاینات سلامت شغلی و فرم معاینات دوره ای وزارت بهداشت

دسته بندی: طب کار, بهداشت,
343 بازدید

انواع معاینات سلامت شغلی  / بینایی سنجی،اسپیرومتری وادیومتری

مهمترین الزامات قانونی ماده 92 قانون کار / پرونده پزشکی شاغل بر اساس قانون 92

ماده 66 تامین اجتماعی / بیماریهای ریوی ناشی از کار

معاینات ادواری / معاینات تطابق با کار / معاینات بازگشت به کار /

معاینات حین بازنشستگی يا معاينات خروج از كار

کاهش شنوایی ناشی از سروصدا NIHL


ادامه مطلب
OHS