آشنایی با انواع پرس ها در صنعت و عملکرد آنها

 اصول اساسی و کلی در ایمنی ماشین آلات

 آشنایی با خطرات کار با پرس ها و کارگاه ارزیابی ریسک

 اصول ایمنی در پرس ها

 آشنایی با پرده هاي نوری و استاندارد هاي مربوطه

 دستورالعمل ایمنی کار با پرس

 اصول ایمنی کاربردي رباتها در سیستم هاي پرس کاری

 بررسی یک حادثه ناشی از کار با پرس

تجهيزات‌ و وسايل‌ ايمنی‎ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ها

بريك‌ پرس‌ها يا پرس‌هاي‌ خم‌كاری‌

 وسايل‌ تغذيه‌ پرس‌

تنظيم‌ كردن‌ قالب‌های پرس‌های‌ قدرتی


ادامه مطلب