هارنس های نشيمن / حداكثر بار مجاز برای هارنس نشيمن

مثال های از هارنس های نشيمن و المان ها

آزمون استحكام ديناميكی / آزمون استحكام استاتيكی

هارنس تمام تنه / سامانه جلوگيری از سقوط

سامانه توقف سقوط /  ابزار جلوگيری از آونگی شدن

دسترسی با طناب / طبقه بندی ابزارهاي تكيه گاه

مثال هایی از ابزار تكيه گاه كلاس D با ريلِ لايف لاين افقی

مثالی از ابزار تكيه گاه پيچ و مهره ای، برای سازه های فلزی

انتخاب سازه های تكيه گاه / روشهای نصب سازه های تكيه گاه

محل قرارگيری ابزارهای تكيه گاه / بازرسی و آزمون پس از اتمام نصب

 سامانه جلوگيری از سقوط شامل ريل- طناب لايف لاين افقی با لنيارد با طول ثابت

دستورالعمل های استفاده و نشانه گذاری / نصب انواع ابزارهای تكيه گاه پيچ و مهره ای

ابزارهای تكيه گاه در دسترسی های با طناب / افزايش بارگذاری روی طناب لايف لاين

 

 

ادامه مطلب