برگ اطلاعات ايمني مواد | بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلی ۱هگزا دکانول

 برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 ۱هگزا دکانول

۱-Hexadecanol

Cetyl alcohol

ستيل الکل

۳۶۶۵۳-۸۲-۴

msds آمونیاک

برگ اطلاعات ايمني مواد

گاز آمونياك

آمونیوم هیدروکسید 

انيدروس آمونياك، هيدروكسيد انيدروس آمونيوم

NH3

 

MSDS نیترات مس

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 Cupric nitrate

نیترات مس

 نیترات مس سه آبه

۱۰۰۳۱-۴۳-۳