طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زمان برگزاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه نمایند.

هدف – دامنه کاربرد   تعاریف –  خط مشی HSE –  هدف گذاری HSE

سازمانی چارت HSE –  مسئوليتها -ارتباطات و مشارکت  مدیریت ریسک و جنبه

الزامات قانونی HSE  – تجهيز کارگاه   صلاحيت –  آموزش -مستندات —

روش اجرایی  – کنترل عمليات  – طرح واکنش در شرایط اضطراری   بازرسی

اقدام اصلاحی و پيشگيرانه  – اصلاح و توقف عمليات

گزارش دهی و تجزیه و تحليل حوادث  – برچيدن کارگاه  –  تعهد به اجرای طرح