معرفي انواع روش هاي ارزيابي ريسك / چند مزيت آناليز ايمني شغلي

 Job Safety Analaysis  JSA يكي از روش هاي پيشگيري از حادثه و آناليز خطر است.

مراحل مقدماتي انجامJSA  - صفحه اطلاعات آناليز ايمني شغلي - جدول اصلي آناليزايمني شغلي

تهيه استاندارد هاي آيين نامه كار ايمن - JSA Hazard Identification Checklist

روش هاي مختلف اجراي JSA : روش مشاهده یك به يك - روش گفتمان گروهي

روش يادآوري ، ثبت و بررسي - روش غير حضوری

 JSA تكنيكي است كه جهت باز نگري روش هاي كار و شفاف نمودن آنها و شناسايي خطراتي كه ممكن است در Layout كارگاه و طراحي ابزارها ، ايستگاه هاي كاري و فرآيندها از نظر دور مانده يا پس از شروع كار در اثر محصول توليد شده پديد آمده و يا ناشي از تغيير روش كار يا پرسنل هستند ، به كار مي رود.