بدنه تجهیزات برقی / طبقه بندی فضاهای قابل اشتعال در صنایع هیدروکربنی - پتروشیمی

انتخاب تجهیزات و ادوات برقی ضد انفجار برای فضاهای طبقه بندی شده

روش نام گذاری بدنه ها – ENCLOSURE - در آمریکا / روش ICE برای علامت گذاری بدنه ها

نام گذاری بدنه بر اساس انجمن ملی تولیدکنندگان تجهیزات برقی امریکا و علامت گذاری NEMA TYPE

دستورالعمل کمیسیون الکتروتکنیک IEC برای صنایع پتروشیمی

تعریف دو گروه اعداد بکار رفته در IP  در نشریه    IEC 529مندرج است .

حروف اضافی ADDITIONAL LETTER در IP ( شامل حرف A_B_C_D_H_M_S_W )

عدد اول IP  درجه حفاظت بدنه در ورود ذرات خارجی / عدد دوم حفاظت بدنه در ورود آب

دسته بندی ادوات در صنایع : موتورها – تابلو برق – ادوات روشنایی – جعبه تقسیم ها

استاندارد جهانی : آیین نامه ملی برق آمریکا NEC / پیشنهادات استاندارد بین المللی IEC

دستورالعمل های API / اکنون درصنایع هیدروکربنی ایران استاندارد آمریکایی API معمول است .

استاندارد NEC: فضاها به سه رده به نام CLASS تقسیم می شود .

استاندارد :  IEC فضاها به سه رده به نام ZONE تقسیم می شود .

تشخیص و تعیین حدود فضاهای قابل اشتعال / تقسیم بندی هر منطقه بر اساس نوع گاز

بدنه ضد انفجار / تقسیم بندی درجه حرارت بدنه / سازمان های تایید کننده تجهیزات

بدنه با ایمنی افزوده / بدنه ذاتا ایمن / بدنه غیر آتش زا / بدنه با فشار داخلی / بدنه محتوی روغن

بدنه مخصوص / بدنه کاملا مسدود / بدنه محتوی پودر یا ماسه

روش انتخاب تجهیزات برقی و توصیه ها / تجهیزات مطلوب برای فضاهای 0 1 2  ZONE