تعريف فضاهاي محصور - انواع فضاهاي محصور : بويلر و فرنِسها-   سامپ ها - منهول

 وسل ها - خطوط لوله - محلهاي گود برداري شده - تانک ها - درام ها - پیت ها -کمپرسورها

خطرات فضاهاي محصور - خطرات كمبود و افزايش اكسيژن - استاندارد OR-OSHA  215

عوامل مورد نياز براي بوجود آوردن فضاي قابل اشتعال

عوامل مهم در بوجود آمدن اتمسفر سمي در فضاي محصور - خطرات فيزيكي در فضاي محصور

خطرات دما - خطرات الكتريكي - خطرات صدا - موارد مورد نياز براي مجوز كار در فضاي محصور

جداسازي مكانيكي والكتريكي -  نگهبان نجات فضاي محصور – تهویه فضای محصور

تست گاز براي شناسايي و مشخص كردن فضاي كار محصور

دستور العمل ورود به محيط بسته حاوي گاز سمي H2S  و CO