مقادیر حد تماس شغلی مواجهه دست بازو با ارتعاش در هریک از جهات x y z

مقدار شتاب rms  غالب در فرکانس موثر که نباید از ak  و akeg تجاوز کند

اندازه گیری ارتعاش بر اساس استاندارد iso 5349  و ansi s3.43  انجام گیرد.

اندازه گیری ارتعاش در گستره فرکانسی 5 تا 1500 هرتز

مقادیر راهنما در کنترل مواجهه با ارتعاش در سیستم بیومکانیک

شکل حدود شتاب طولی بر حسب فرکانس و زمان تماس

حدود شتاب عرضی بر اساس فرکانس و زمان تماس

سنجش ارتعاش تمام بدن مطابق با استاندارد iso 2631 و ansi s3.18

حد تماس شغلی برای ضرایب قله ( نسبت شتاب قله peak  به شتاب موثر rms )

معادله کل شتاب موثر rms  وزن یافته برای هریک از محورها / محاسبه بر اساس اصل توان 4

اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش / اجزای دستگاه ارتعاش سنج / استاندارد ارتعاش دستگاه

اصول پیشگیری از اثرات ارتعاش