ارتعاش دست و بازو HVAS چیست؟ / عوارض ارتعاش دست و بازو چیست؟

عوارض تونل کارپال مچ carpal tunnel syndrome

راه های ورود ارتعاش به بدن :

تمام بدن: whole body vibration / دست و بازو:hand arm vibration

سایر اثرات ارتعاش تمام بدن عبارتند از: خستگی-تحریک پذیری- نا توانی جنسی

اختلالات گوارشی و کاهش قدرت بینایی

ضایعات استخوانی ناشی از ارتعاش / ضایعات مفصلی / ضایعات بافت های نرم/ بیماری رینولد