كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي ICOH

UInternational Commission on Occupational Health

ترجمه و تدوين: دكتر رستم گلمحمدي دانشيار گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي همدان

وظايف و تعهدات شاغلين بهداشت حرفه اي

ضوابط اجرايي فعاليتهاي متخصصين بهداشت حرفه اي

كدهاي اخلاق براي متخصصين حرفه بهداشت حرفه اي، جدا از كدهاي اخلاق پزشكي براي پزشكان، در طي ده سال گذشته توسط تعدادي از كشورها به تصويب رسيد. دلايل متعددي براي توسعه علاقه به اخلاق در بهداشت حرفه اي در سطح ملي و بين المللي وجود دارد.

اصول اساسي سه پاراگراف زير خلاصه اصول اخلاق است كه كد بين المللي اخلاق حرفه اي براي متخصصين بهداشت حرفه اي توسط كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي (ICOH) آماده شده است:

  • فعاليت بهداشت حرفه اي بايد با توجه به بالاترين استانداردهاي حرفه اي و اصول اخلاقي انجام شود. رشته بهداشت حرفه اي بايد مصروف خدمت به سلامت و رفاه اجتماعي كارگران، به صورت انفرادي و در اجتماعي و همچنين كمك به بهداشت محيط زيست گردد. • تعهدات حرفه اي در بهداشت حرفه اي عبارت از حفاظت از حيات و سلامت كارگر، احترام به كرامت انساني و ترويج بالاترين اصول اخلاقي در سياست ها و برنامه هاي بهداشت حرفه اي است. صداقت در رفتار حرفه اي، بي طرفي و حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات سلامت و حفظ حريم خصوصي از كارگران بخشي ديگر از اين تعهدات مي باشد. • متخصص بهداشت حرفه بايد داراي استقلال كامل و حرفه اي بوده و از انجام وظايف خود رضايتمند باشند. آنها بايد براي به دست آوردن و حفظ صلاحيت لازم براي انجام وظايف خود و تامين شرايط انجام وظايف خود با توجه به عملكرد خوب مطابق با اخلاق حرفه اي تلاش نمايند.