آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

  • قسمت اول: طرح‏ ریزی اضطراري / انواع وضعيتهاي اضطراری / دستورالعملهاي آمادگي و واکنش اضطراری
  • قسمت دوم: پیاده‏ سازی طرح اضطراری / فاز1. اقدامات قبل از وقوع (طرح پیشگیری)

فاز2. اقدامات حین وقوع (طرح مقابله)  /  فاز3. اقدامات پس از وقوع (طرح بازیابی )

تعاریف: بحران / مدیریت اضطراری (مدیریت بحران) / مانور شرایط اضطراری

تقسیم ‏بندي به لحاظ منشاء حادثه : بلایاي طبیعی - حوادث انسان‏ ساخت

تجهیزات مورد نیاز مرکز کنترل اضطراری / برنامه هاي كاهش ريسك

مفاهيم عمده در بحث اقدامات كنترلی / مستند سازي ارزيابي ريسك

سایر طرحها و برنامه‏ هاي ایمنی در فاز پیشگیری / اعلام وضعيت اضطراری

انواع سناریو : سناريوي بدون شگفتي /   سناريوي خوش بينانه

سناريوي بدبينانه / سناريوی فاجعه /   سناريوي معجزه 

اقدامات امنیتی مورد نیاز در شرایط اضطراري/ طرح تخلیه اضطراري