تاریخچه  PSM/ اهداف برنامه  OSHA PSM / اهداف برنامه  EPA RMP/ اهداف  CSB

PSM و RMP اساس اصلی بررسی حوادث در تاسیسات فرایندی و نفت و گاز است.

عناصر مدیریت ایمنی فرایند بر اساس OSHA 3132

Key Elements of PSM  14/ مروری بر استاندارد OHSAS 18001و ISO 31000

سیستم صدور مجوز کار  PTW / سه علت اصلي رخداد حوادث

عناصر اصلي خطر : عنصر خطر ناك    (Hazardous Element)

مكانيسم آغازگر(Initiating Mechanism) - هدف و تهديد(Target/Threat)

رابطه بين عناصر اصلي خطر / مدل ملكولي خطر / مدل چرخهاي گردنده

مدل های اپيدميولوژيک / مثل مدل پنير سوئيسی /   مدل های درختی، مثل درخت خطا

 مدل   Bow-tie  / مدل های سيستمی غير خطی / هرم حوادث

 تعريف سيستم از ديدگاه  MIL STD 882 / مروری براستانداردهای OHSAS 18001 و ISO 31000

خطرات اصلی منجر به حوادث فرايندی / فعاليت های پر خطر منجر به حوادث شغلی