هنریچ 88 درصد حوادث ناشی از اعمال ناایمن  ، 10 درصد ناشی از شرایط ناایمن و 2 درصد  ناشی از عوامل ناشناخته می باشد.

رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی

کاربرد شاخص احتمال خطاي انسانی (HEPI) مي تواند جهت محدود نمودن فرصت ها براي رخداد خطاي انساني و کاهش شدت عواقب چنين خطاهايي از طريق تغييراتي در آموزش، طراحي، سامانه هاي ايمني و دستورالعمل ها که در نتيجه آن قدرت تحمل خطا در طراحي ها و يا عمليات بيشتر شود، مورد استفاده قرار گيرد. اين مقاله توصيف مختصري از شاخص احتمال خطاي انساني Human Error Probability Index - HEPI براي فرايند گردهمايي و تجمع در شرايط اضطراري تاسيسات تقويت فشار گاز است

  • PSF : Performance shaping factors رتبه بندي عامل شکل دهي عملکرد
  • HEP : human error probabilities تعيين مقدار احتمال خطاي انساني
  • POS : probability of success تعيين احتمال موفقیت
  • SLI : Success Likelihood Index محاسبه شاخص احتمال موفقيت
  • TSR : temporary safe refuge

 

عوامل موثر در بروز خطای انسانی:

پیچیدگی / استرس / خستگی / محیط / آموزش / تجربه

انوع خطاها : خطا در عمل  (Action error)/ خطای بازرسی (Checking error)

خطای بازیابی Retrieval erro / خطای ارتباطی  (Communication error) /

خطای انتخاب  (Selection error)

مراحل روش SHERPA

تحليل سلسله مراتبي وظيفه  Analysis - HTA / طبقه بندي وظيفه Task classification

شناسايي خطاي انساني  Human Error Identification / تحليل نتايج  Analysis

تحليل بازيابي  Recovery Analysis / تحليل احتمال خطا  Probability Analysis Ordinal

 تحليل بحرانيت  Critically Analysis / تحليل راهکارهاي اصلاحي  Remedy Analysis