عوامل ايجاد کننده سوختگی :

تماس با آتش  - تماس با ماده جامد، مايع، يا بخار داغ  - صدمات الکتريکی 

 تماس با مواد شيميايی  - تابش های گرمايی  - تابش های راديواکتیو

ارزيابی و مراقبت از بیماران دچار سوختگی / طبقه بندی سوختگی ها

طبقه بندی سوختگی از روی عمق آن

درصد فضای سطحی بدن در سوختگی - قانون نه ها - قانون کف دست

شدت سوختگی :  بحرانی -   متوسط -  خفيف / لوله گذاری زودرس داخل تراشه – BSI