انواع گودبرداري - خطرات موجود در حفاري و گودبرداري - اهداف اصلي ايمن سازي گود

مسائل ايمني ساختگاه پروژه قبل از گودبرداري -  مسائل ايمني ساختمانهاي مجاور قبل از گودبرداري  

مسائل ايمني كارگاه در حين گودبرداري - تمهيدات در عمليات حفاري و گودبرداري - سازه نگهبان

 توصيه هاي ايمني مديركل بازرسي كار در زمان عمليات آماده سازي زمين و گودبرداري ساختمان

 انواع روشهاي پايدار سازي گود -  اهرم ها و جك ها

 نشانه هاي خطرناك بودن گود - اقدامات قابل انجام براي كاهش خطر گودبرداري ها

بازرسي - بررسي هاي مكانيك خاك وظايف و مسئوليت هاي اشخاص دست اندر كار

پروژه هاي گودبرداري ساختماني -  قوانين و مقررات آوار برداري نكات مهم در عمليات برداشت آوار

كمك هاي اوليه