تعاریف : راد (Rad) - دز  R.B.E - رم‌  Rem - پرتوگیري شغلی - اصل ALARA

دز متوسط‌ پرتوگيري‌ سالانه‌ براي‌ تمام‌ بدن‌ - دز جذب‌ شده‌ در تمام‌ بدن‌ در هر هفته‌

مقررات‌ اختصاصي‌  چشمه‌هاي‌ بسته‌ و مولدهاي‌ پرتوهاي‌ يونساز

تقسیم بندی نواحی عملیات : ناحيه ممنوعه - ناحيه كنترل شده - ناحيه آزاد

فرمول محاسبه مناطق عملیات رادیوگرافی / راديو گرافي‌ با اشعه‌ ايكس‌

 حفاظت‌ لامپ‌هاي‌ اشعه‌ ايكس / دستگاه‌هاي‌ پراش‌  (Difraction)  اشعه‌ ايكس‌ 

اثرات بيولوژيكي تشعشع مواد راديواكتيو / روشهاي تقليل مقدار تماس با اشعه

طبقه‌ بندي‌ راديوايزوتوپ‌ها بر حسب‌ ميزان‌ سميّت‌ / طبقه‌بندي‌ كارگاه‌ها در مواجه با پرتو

حفاظ گذاري در برابر پرتوهاي بتا  - حفاظ گذاري در مقابل پرتوهاي گاما

حفاظ گذاري در برابر ذرات نوترونی -  نصب تجهیزات اعلام خطر پرتو

تجهیزات مورد استفاده در پرتونگاری :

آشکارسازهای پرتو: دزیمتر قلمی یا فردی دیجیتالی - گایگر جیبی -  TLD

کلیماتور - دوربین پرتونگاری : دوربین XRY    - دوربین گاما