برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

ونيل استات مونومر

اسيداستيک اتينل استر، اسيداستيک ایلن استر، استيک اسيد ونيل استر  ١استوکسى اتيلن،

 اتينيلاستات، اتيلن اتانوئيت، ونيل Aمونومر، ونيل استات مونومر، ونيل اتانوئيت، استات دى وینيل