برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

وينيل استات مونومر

 

اسيداستيک، اتيلن استر، ونيل استر،  ١استوکسى اتيلن، اتينيل استات، اتيلن اتان، استات دى ونيل