برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

اوره

آميد از كربونيك اسيد، كارباميد، كارباميميديك اسيد، كاربونيل دی آميد،

كاربونيل دیآميد، كاربونيل دی آمين، ايزواوره