برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

ارتوزايلين

1و2 دی متيل بنزن،  2متيل تولوئن