برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پلی اتيلن سنگين

اتن هوموپليمر، اتيلن هموپليمر، اتيلن پليمر، پليتن، ، واكس پلی اتيلن