برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

اتيلن دي كلرايد

1و2 دی كلرواتان، 1و2 اتيلن دی كلرايد، اتان دی كلرايد، كلرايد اتيلن،

بی كلرور دی اتيلن، كلرور دی اتيلن