برگ اطلاعات ایمنی مواد

اسيد سولفوريك 

هيدروژن سولفايد – جوهر گوگرد 

 H2SO4