برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1متیل-2 -پیرورولیدینون

1-Methyl-2-pyrrolidinone

872-50-4