برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

1برومو اکتا دکان

1-Bromooctadecane

Octadecyl bromide; Stearyl bromide

اکتادسیل برومید؛ استئاریل برومید

112-89-0