برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1-2- Dimethoxyethane

 1-2 دی متوکسی اتان

110-71-4